اخبارهزینه های مجتمع

هزینه های پرداخت شده جهت شارژ انشعابات و خدمات مربوطه توسط تعاونیمجمع عمومی عادی فوق العاده

روز سه شنبه 98/11/15 ساعت 9 صبح

وام

اعضای محترمی که نیاز به اخذ وام دارند .....درخواست وجه

درخواست واریزی به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت هر سهم تا تاریخ 25-8-98جلسه

جلسه در روز جمعه 3-8-98تحویل پارکینگ ها در مهر ماه

تسویه اعضای بدهکار جهت تحویل پارکینگبدهکاران

خلع مالکیت اعضای بدهکارساعات حمل اثاثیه

قابل توجه اعضایی که واحد خود را تحویل گرفته انددرخواست وجه واریزی

اعلام واریز وجه جهت راه اندازی مجدد کارگاه و جلوگیری از طولانی شدن عملیات ساخت و ساز و پیشگیری از ضرر بیش از حدتعطیلی امور اجرایی پروژه

تعطیلی امور اجرایی پروژه به دلیل نبود نقدینگیمجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول ) در تاریخ 28-10-97جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان

اعلام واریزی بابت جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان و محوطه سازیمحاسبه سود متعلقه به هر سهم

محاسبه سود متعلقه به هر سهم بابت فروش 32 واحد مسکونی و 10 واحد تجاریارزش افزوده طبقات

پرداخت بدهی و ارزش افزوده طبقاتدیرکرد

دیرکرد محاسبه شده اعضاءمجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم) در تاریخ 1-4-97مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول) در تاریخ 11-3-97ضریب ( ارزش ) مرغوبیت

ضریب ( ارزش ) مرغوبیت واحدهای دو برج آسمان و آفتابمجمع

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی در تاریخ 4-12-96مجمع

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی در تاریخ 20-11-96

مجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 27-5-96هزینه های انشعابات و اضافه بنا

زمان شروع پرداخت 6 قسط مربوط به انشعابات و اضافه بنامجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 23-4-1396صورت سود و زیان و ترازنامه

صورت سود و زیان و ترازنامه برای سال منتهی به 30 اسفند 96واحدهای تجاری

فروش واحدهای تجاریاعضاء بدهکار

اخطار به اعضای بدهکار تعاونیاطلاعیه مهم

اعضای بدهکار و نیاز مبرم به نقدینگیطبقات

طبقات مشخص شده اعضاء در دو برج آسمان و آفتابامتیاز بندی

امتیاز بندی انتخاب طبقاتگزارش مالی

صورت های مالی منتهی به سال 1394 و پیش بینی بودجه در سال 1395نتایج مجمع 25-4-95

مجمع عمومی عادی نوبت اول در تاریخ 25-4-95 برگزار گردیدمجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) در تاریخ 25-4-95اعضای بدهکار

اعضای بدهکار تعاونیتاریخ فیش های واریزی

تاریخ فیش های واریزی ارسالیاطلاعیه

اطلاعیه سال جدید (1395)وام

تصویر جوابیه ارسالی بانک مسکن به تعاونی در ارتباط با واموام

تصویر نامه ارسالی به بانک مسکن در ارتباط با وامتغییر شماره حساب تعاونی

شماره حساب تعاونی تغییر یافتپیگیری وام

انجام پذیرفتن اولین قدم جهت اخذ وامنتایج مجمع 17-7-94

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 17-7-94 برگزار گردیدمجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 17-7-94پرداخت اقساط معوقه

درخواست پرداخت اقساط معوقه اعضای بدهکاراطلاعیه

در رابطه با واریزی اقساط به پیوست تصویر نامه با موضوع کارشناسی سهام افراد بدهکارمتراژ

متراژ فضاهای داخلی واحدهانتایج مجمع 17-5-93

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 17-5-93 برگزار گردیدمجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 17-5-93واریزی اقساط ماهیانه

اعلام واریزی اقساط ششم تا بیست و ششم هر ماهتوجه توجه توجه توجه

در رابطه با اقساط واریزیواریزی اقساط ماهیانه

اعلام واریزی اولین قسط از 36 قسطمجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در تاریخ 30-3-93اطلاعیه

دعوت 44 نفر آخر از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداداطلاعیه

دعوت 40 نفر پنجم و ده نفر از 40 نفر ششم ( به دلیل تعطیلی روز سه شنبه 23-2-93) از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداداطلاعیه

دعوت 40 نفر چهارم از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداداطلاعیه

دعوت 40 نفر سوم از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قراردادتصویر نقشه جدید

تصویر نقشه جدیداطلاعیه

دعوت 40 نفر دوم از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداداطلاعیه

پیرو اطلاعیه مورخ 30-1-93اطلاعیه

دعوت 40 نفر اول از اعضاء بر اساس الویت بندی جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداداطلاعیه

واریز وجه خواستاری و دعوت اعضاء جهت انتخاب متراژاطلاعیه

تصاویر مربوط به قبوض عوارض شهرداری و پرداخت 25% از آناطلاعیه

اخذ قبوض عوارض شهرداری واحدهای تجاری و 10 واحد مسکونی اضافی و افراد بدهکار و دیرکردهادر رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری

تمدید تاریخ مبلغ خواستاری اعلام شده در تاریخ 12-11-92اطلاعیه

نتایج مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 2-12-92اطلاعیه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 2-12-92اطلاعیه

درخواست وجه واریزی به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال از تاریخ 21-11-۹۲ لغایت 10-12-۹۲

اطلاعیه

در رابطه با اطلاعیه 19-8-92 (الویت بندی)اطلاعیه

در رابطه با پرداخت دیرکردهااطلاعیه

درخواست وجه واریزی به مبلغ پنجاه میلیون (50/000/000 ) ریال از تاریخ 2-9-92 لغایت 21-9-92اطلاعیه

لیست الویت انتخاب واحد اعضاءگزارش کار

گزارش کارکرد پروژه و عکس های نقشه های اصلاح شدهنتایج مجمع 25-5-92

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 25-5-92 برگزار گردید .اطلاعیه

آخرین اخطاریه لغو عضویت 6 نفر از اعضاءآگهی دعوت مجمع

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ 25-5-92 ساعت 10 صبحاطلاعیه

درخواست وجه در مرداد ماهاطلاعیه بسیار مهم

ارائه فیش های واریزی به تعاونیاطلاعیه

درخواست وجه واریزی به مبلغ سی(30/000/000 ) میلیون ریال بابت واحدهای تجاری از تاریخ 6-3-92 لغایت 31-3-92نتایج مجمع 3-3-92

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده نوبت اول در تاریخ 3-3-92 برگزار گردید .آگهی دعوت مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده نوبت اول به تاریخ 3-3-1392 ساعت 10 صبحاطلاعیه

درخواست وجه واریزی به مبلغ پنجاه (50/000/000) میلیون ریال از تاریخ 1-2-92 لغایت 20-2-92

گزارش کار

گزارش کارهای انجام گرفتهآخرین اخطاریه لغو عضویت

متن اخطار آخر در رابطه با لغو عضویت اعضایی که به تعهدات خود در قبال تعاونی عمل ننموده اند .

اخطاریه سوم

نمونه اخطار سوم به پیوست نامه کارشناس دادگستریاطلاعیه

درخواست وجه واریزی به مبلغ چهل (40/000/000) میلیون ریال از تاریخ 6-8-91 لغایت 26-8-91گزارش کار

اقدامات انجام شده در مهر ماه 1391متراژ و نقشه واحدها

نقشه واحدها در چهار متراژ 92 - 94 - 108.5 - 132.5عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی

انتخاب شرکت گسترش عمران آسمانه و شروع عملیات اجرایی از تاریخ 1-7-91برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار

پس از برگزاری مناقصه ، پاکات انتخاب پیمان کار در تاریخ 22-5-91 بازگشایی گردید .نتایج مجمع 30-4-91

مجمع عادی سالانه و عادی بطور فوق العاده در تاریخ 30-4-91 برگزار گردید .اخذ جواز

پروانه ساخت دو برج شامل 150 واحد مسکونی در پلاک ثبتی 2104/251 اخذ گردید .مجوز خاک برداری

خاک برداری در تاریخ 1-9-91 آغاز و در تاریخ 15-2-91 پایان یافت .