اخبار / گزارش کار

  1. اتمام آرماتوربندی بلوک آسمان
  2. بتن ریزی فونداسیون بلوک آسمان
  3. خرید میلگرد برای دیواره های فونداسیون بلوک آسمان و شروع عملیات اجرائی آن
  4. آرماتوربندی بلوک آفتاب تا حد 90%
  5. تعامل برای تعبیه دستگاه بچینگ برای تولید بتن در زمین پروژه به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه تهیه بتن برای کل پروژه با صاحبان دستگاه و متعلقات دستگاه تولید بتن
  6. پیگیری و انجام مذاکرات لازم با شهرداری ، اداره کل صنایع و معاون استان تهران و همچنین سازمان محیط زیست استان تهران و اخذ موافقت شفاهی و کتبی از مراجع فوق الاشاره جهت تعبیه دستگاه بچینگ
  7. صدور و ارسال نامه های لغو عضویت 8 عضویکه نسبت به تعهدات خود ( واریز وجوه خواستاری ) عمل ننموده اند
  8. صدور و ارسال اولین اخطار به اعضائیکه نسبت به افزایش سهم الشرکه خود تا مبلغ دویست و ده میلیون ریال اقدام ننموده اند بر اساس تصمیمات هیئت مدیره
  9. بررسی صورت وضعیت شماره 1 و 2 مدیریت پیمان ( شرکت گسترش عمران آسمانه ) و پرداخت مبلغ صورت وضعیت ها پس از اعمال کسورات قانونی
  10. بررسی صورت وضعیت آرماتوربندی برج آسمان


تاریخ بروزرسانی : 18:13:37 - 1391/11/11


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان