اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه واحدهای مسکونی در زمین پلاک ثبتی 2104/251
با سلام ، ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترمی که نسبت به واریز وجه خواستاری در تاریخ 6-8-91 اقدام نموده اند به اطلاع میرساند با تامین نقدینگی از محل وجوه واریزی فونداسیون برج آسمان و همچنین دو سوم برج آفتاب اجرا گردید و با تامین بخشی از میلگردهای مورد نیاز دیواره های برج آسمان در حال اجرا بوده و ضرورت ایجاب مینماید هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فونداسیون برج آفتاب و دیواره های برج مذکور نیز اقدام گردد فلذا با توجه به اتمام نقدینگی و نیاز مبرم به تامین هزینه های فوق الاشاره شایسته است نسبت به افزایش سهم الشرکه تا مبلغ 250/000/000 ریال از تاریخ 16-11-91 با مهلت 20 روزه ( لغایت 5-12-91 ) اقدام و فیش واریزی را به دفتر تعاونی ارائه یا فاکس فرمایند بدیهی است طبق روال گذشته زمان واریز وجوه که در فیش واریزی قید میگردد ملاک تعیین الویت در انتخاب واحد بوده ضمنا با توجه به تورم که ارتباط مستقیم با هزینه پروژه دارد هزینه دیرکرد پس از انقضای مهلت تعیین شده به ازای کسر 15 روز 2/5 درصد  و کسر ماه 5 درصد به بدهی اعضائیکه تاخیر واریز دارند منظور خواهد شد .

تاریخ بروزرسانی : 09:34:52 - 1391/11/14


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت