اخبار / آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

با سلام ، بدینوسیله از اعضای محترم پروژه شهرک چشمه دعوت میگردد ساعت 10 صبح روز جمعه 1392/3/3 در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده نوبت اول که در همان روز یک ساعت پس از مجمع عمومی عادی در دفتر تعاونی واقع در ( بزرگراه آزادگان به طرف شمال نرسیده به همت ابتدای خیابان چشمه غربی روبروی سامانه کارگران ساختمانی شهرداری منطقه 22 تهران ) با دستور جلسه به شرح زیر تشکیل میگردد حضور بهم رسانند . بدیهی است اعضائیکه امکان شرکت در جلسه مذکور را ندارند میتوانند حق رای خود را به فرد دیگری واگذار نمایند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول :

1.        گزارش هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان در ارتباط با عملکرد مالی و اجرائی سال 1391

2.        طرح و تصویب بودجه سالیانه ( جاری و عمرانی ) سال 1392

3.      اتخاذ تصمیم در مورد افرادیکه علیرغم دو اخطار ابلاغ شده به تعهدات خود در قبال تعاونی اقدام نکرده و نمی کنند
( موضوع تبصره ماده 17 اساسنامه )

4.        دریافت حق انتقال بماخذ 1 % بهای سهم الشرکه واگذارشده بالمناصفه از خریدار و فروشنده

5.        دریافت جریمه تاخیر بماخذ 5 % در ماه و کسر ماه و 2/5 % کسر 15 روز

6.        پرداخت جایزه بماخذ 3 % در ماه و روز شمار پس از یک ماه به افرادیکه بر اساس درخواست تعاونی مازاد واریزی دارند .

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

1.        تغییر آدرس مکان استقرار دفتر تعاونی

                                                                                                   هیئت مدیره

آگهی روزنامه در صفحه 9 روزنامه اطلاعات به تاریخ 92/2/22تاریخ بروزرسانی : 13:14:15 - 1392/02/22


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع