اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه زمین پلاک ثبتی 2104/251

با سلام
با توجه به اقدامات انجام شده برای اخذ مجوز افزایش طبقات بلوک آفتاب ( B ) از 18 طبقه به 20 طبقه و احداث واحدهای تجاری که مستلزم تامین هزینه های مربوطه از قبیل عوارض ، تراکم ، آتش نشانی ، تامین اجتماعی می باشد و همچنین تامین هزینه های پروژه نقدینگی موجود جوابگوی هزینه های مورد اشاره نمیگردد بدینوسیله درخواست میگردد اعضای محترم ذینفع در پروژه ملبغ پنجاه میلیون (50/000/000) ریال از تاریخ 2-9-92 لغایت 21-9-92 به حساب جدید پس انداز متمرکز شماره 430010002185 نزد بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن کد 2898 و یا از طریق شماره شبا : IR380140040000430010002185 واریز و فیش مربوطه را به دفتر تعاونی ارائه و یا فکس فرمایند . بدیهی است تاریخ واریزی کماکان ملاک عمل در  انتخاب طبقات قرار خواهد گرفت .

هیئت مدیره                         
تاریخ بروزرسانی : 09:28:06 - 1392/08/28


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان