اخبار / اطلاعیه

موارد مطروحه در مجمع عمومی عادی به طور قوق العاده مورخ 2-12-92

  1. گزارش مدیرعامل در ارتباط با روند پروژه و توضیحات لازم در مورد تعویض پیمانکار آرماتوربند به علت تاخیر در اجرای سقف همکف و انتخاب پیمانکار جدید
  2. اعلام هزینه ساخت بصورت تقریبی با قیمت های روز به ازای هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار تومان
  3. درخواست اخذ مجوز برای فروش 50% از واحدهای تجاری که با توجه به عدم مشخص بودن هزینه آن و قیمت روز فروش به مجمع آتی که اعلام خواهد شد موکول گردید
  4. موضوع اخذ وام با توجه به منتفی شدن وام مسکن مهر که مقرر شد از طریق بانک مسکن اقدامات لازم که مهمترین آن سپرده به عنوان حداقل یک میلیارد تومان به مدت یکسال می باشد مطرح گردید 
  5. موکول شدن مسئله انتخاب واحد به مشاهده عینی اعضاء از واحدها که مقرر شد تا پایان اردبیهشت ماه یک طبقه دیوارچینی گردد تا اعضاء بتوانند با توجه به نیاز خود و امتیاز کسب شده نسبت به انتخاب واحد مناسب اقدام نمایند
  6. تعدادی از اعضاء نیز نسبت به جریمه عدم مشارکت و تاخیر واریزی معترض بودند که اعضاء خوش حساب تاکید بر اجرای اخذ جریمه داشته و معتقد بودند جریمه تعیین شده کافی نبوده و اعضائیکه نمی توانند در مهلت تعیین شده در اساسنامه نسبت به تعهدات خود عمل نمایند لغو عضویت گردند که در این راستا توضیحات لازم و حتی گرفتن وکیل که در همان روز در جلسه حضور داشتند برای اجرای مفاد مواد 17 و 18 اساسنامه توضیحات لازم داده شد

جلسه مجمع در ساعت 13:30 خاتمه یافت .

تاریخ بروزرسانی : 13:22:54 - 1392/12/05


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم