اخبار / مجمعبدینوسیله از اعضاء محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه زمین پلاک ثبتی 2104/251 دعوت به عمل می آید که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که در ساعت 10 صبح و همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 30-3-93 در محل پروژه واقع در بزرگراه آزادگان شمال - نرسیده به همت - ابتدای خیابان چشمه جنوبی - روبروی سامانه کارگران شهرداری منطقه 22 با دستور جلسه به شرح زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت اول)

  1. طرح و تصویب ترازنامه سال 1392 و بودجه پیشنهادی سال 1393
  2. طرح و تصویب مجوز فروش واحدهای مازاد مسکونی و تجاری
  3. طرح و تصویب جرایم دیرکرد واریزی
  4. طرح و تصویب نحوه اخراج اعضاء بدهکار پروژه
  5. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل که :
داوطلبین سمت بازرسی باید درخواست کتبی خود را حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار این آگهی به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
  1. طرح و تصویب اساسنامه جدید
  2. تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت 5 سال
تاریخ بروزرسانی : 10:36:45 - 1393/03/12


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان