اخبار / توجه توجه توجه توجه


اعضای محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه

  1. تاکیداً درخواست میگردد اقساط واریزی مطابق جدول مندرج در صفحه 5 قرارداد واریز گردد ، چنانچه مبلغ واریزی بیش از مبلغ قید شده در جدول باشد بر اساس سیستم طراحی شده در حساب موقت و معلق نگهداری خواهد شد و جزء اقساط واریزی محسوب نمی گردد .
  2. چنانچه عضو محترم دارای دو سهم با متراژهای متفاوت میباشد لطفاً واریزی ها در دو فیش جداگانه انجام پذیرد .
  3. کسانی که از بابت واریزی های قبلی بدهی دارند ( مبلغ 530,000,000 ) کلیه پرداختی ها تا مبلغ اخیرالذکر از بدهی آنان کسر و مازاد آن طبق جدول به حساب اقساط منظور خواهد شد .
شایسته است اعضاء محترم با توجه به سیستم طراحی شده برای امتیازبندی سه بند 1 و 2 و 3 این اعلامیه را رعایت فرمائید .تاریخ بروزرسانی : 12:56:27 - 1393/04/16


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان