اخبار / مجمع


بدینوسیله از اعضاء محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه زمین پلاک ثبتی 2104/251 دعوت به عمل می آید که در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که در ساعت 10 صبح و همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 11 صبح روز جمعه مورخ 17-5-93 در محل پروژه واقع در میدان المپیک -  خیابان چشمه غربی - روبروی سامانه کارگران شهرداری منطقه 22 با دستور جلسه به شرح زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم)

  1. طرح و تصویب ترازنامه سال 1392 و بودجه پیشنهادی سال 1393
  2. طرح و تصویب پذیرش تعداد 42 نفر مشارکت کننده در پروژه
  3. طرح و تصویب جرایم دیرکرد واریزی
  4. طرح و تصویب نحوه اخراج اعضاء بدهکار پروژه
  5. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل که :
داوطلبین سمت بازرسی باید درخواست کتبی خود را حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار این آگهی به دفتر تعاونی تحویل نمایند .

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
  1. طرح و تصویب اساسنامه جدید
  2. تمدید مدت فعالیت تعاونی به مدت 5 سال
تاریخ بروزرسانی : 09:35:59 - 1393/05/06


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع