اخبار / اطلاعیه


اعضای محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه


با سلام
احتراماً با توجه به روند پیشرفت کار و نیاز مبرم به نقدینگی جهت تامین هزینه ها خواهشمند است نسبت به واریز به موقع اقساط برابر قرارداد اقدام فرمائید ضمناً جهت اطلاع اسامی سیزده نفر از اعضایی که به علت عدم پرداخت وجوه بدهی خود تاکنون 2 اخطار به آن ها تسلیم گردیده و تعاونی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اعضای محترم و قیمت گذاری سهم الشرکه افراد مورد نظر از طریق کارشناسی دادگستری اقدام نموده که نامه های کارشناسی مشارالیه ها به آدرس نامبردگان ارسال گردیده است .اسامی افرادی که نامه برایشان ارسال گردیده  :
1- ابوالفضل خان دیزجی 2- منیژه باقری قصرالدشتی 3- کبری نوری 4- فاطمه آقایی 5- خدیجه قاسمی 6- ژیلا عمرانی 7- محمدصادق خاک کار 8- اعظم احمدوندیان 9- غلامحسین پیریایی 10- محمد اسماعیل قلیچی 11- ماندانا و ثریا بیات 12- محمدرضا غلامحسینی ( دو سهم) 13- آذردخت عزیزیان


تاریخ بروزرسانی : 13:34:37 - 1393/12/03


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان