اخبار / نتایج مجمع 17-7-94

اعضاء محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه پلاک ثبتی 2104/251

بدینوسیله مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی و  فوق العاده برگزار شده در تاریخ 17-7-94 به شرح زیر به اطلاع میرسد :

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29-12-1393:

مجمع فوق الاشاره در ساعت 11 روز جمعه مورخ 17-7-94 با شرکت 128 نفر از کل 216 نفر اعضاء تعاونی تشکیل و موارد به شرح زیر به تصویب رسید :

  1. ترازنامه سود و زیان سال 1393
  2. بودجه سال 1394 به مبلغ (100،353،340،000) ریال
  3. حق الحضور در جلسات هیئت مدیره برای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل به ازای هر ساعت حداکثر 200،000 ریال و هر جلسه حداکثر سه (3) ساعت و حداکثر 4 جلسه در ماه
  4. پیگیری وام مسکن از بانک مسکن
  5. انتخاب بازرسان : که آقایان کورش شاکری و محمدرضا وحید کیسمی به عنوان بازرسان اصلی و آقای ناصر کریمی به عنوان یازرس علی البدل برای سال 1394 انتخاب گردید .
جلسه مجمع در ساعت 13 به پابان رسید .


مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

مجمع فوق الاشاره در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 17-7-94 در محل پروژه با حضور 128 نفر از کل 216 نفر اعضاء تعاونی تشکیل و اساسنامه جدید تعاونی های مسکن مصوب وزارت رفاه و تعاون به تصویب رسید .
تاریخ بروزرسانی : 13:29:01 - 1394/07/25


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه