اخبار / اعضای بدهکار


اعضای محترم پروژه شهرک چشمه

باسلام

     نظر به اینکه پروژه در حال اجرا به مرحله پر هزینه رسیده است و شایسته است اعضاء محترم با مسئولیتی که بر عهده دارند جدی تر برخورد نموده و نسبت به انجام تعهد خود در قبال تعاونی که واریز به موقع اقساط می باشد برخوردی مناسب داشته و ضمن اینکه در پیشرفت پروژه تشریک مساعی نموده نسبت به سایر اعضاء خوش حساب نیز مدیون نباشند لذا پیشنهاد میگردد اعضاء محترمی که به هر دلیل نمی توانند نسبت به واریز وجوه اقساط مندرج در قرارداد در فرصت های تعیین شده اقدام نمایند سعی نمایند با گرفتن شریک برای بخشی از سهم خود از وابستگان و آشنایان نسبت به رفع مشکل اقدام و در صورت عدم امکان انتخاب شریک نسبت به فروش سهم خود اقدام نمایند و تعاونی آمادگی خود را جهت اعلام اسامی و تلفن تماس اعضای محترمی که تمایل به فروش سهم خود داشته باشند بر اساس درخواستی که به صورت کتبی به تعاونی اعلام مینمایند در سایت اظهار میدارد .

تاریخ بروزرسانی : 12:46:29 - 1395/02/18


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان