اخبار / اعضاء بدهکاراعضاء محترم بدهکار در پروژه شهرک چشمه

باسلام

   پیرو اقدامات انجام شده در ارتباط با انتخاب واحدها و مشخص نمودن واحدهای اعضاء نظر به اینکه اقدام مذکور به منظور رفع معضل اعضاء بدهکار در مورد تامین وجوه لازم از طریق فروش یا انتخاب شریک انجام گرفته متاسفانه تا به امروز هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت بدهی انجام نگرفته است لذا با توجه به عملیات در دست اجرای پروژه و برنامه زمانبندی شده برای تحویل واحدها در پایان نیمسال اول سال 96 اعضاء محترم بدهکار مستحضر میباشند که کارهای اجرایی ساختمانی علی الخصوص در برهه زمانی نازک کاری بسیار هزینه بر و در صورت کمبود نقدینگی امکان پذیر نمیباشد و بدهکاران محترم واقف میباشند که در صورت توقف کارهای اجرایی موجب خسران در ساختمان و مالاً ضرر و زیان اعضاء خوش حساب میگردد لذا صراحتاً و تاکیداً اعلام مینماید هر گونه خسران به حساب بدهی آنان منظور و در زمان تحویل واحد از آنان وصول خواهد شد فلذا با توجه به مراتب اعلام شده شایسته است با یکی از روش های زیر :

  1. گرفتن شریک
  2. فروش واحد انتخابی

نسبت به تامین نقدینگی و واریز بدهی خود اقدام نمایند در غیز این صورت پس از 15 روز از تاریخ این اطلاعیه اقدامات قانونی طبق مفاد قرارداد و اساسنامه مورد عمل این شرکت تعاونی نسبت به لغو عضویت آنان در این پروژه صورت خواهد گرفت و مبالغ واریزی آنان به قیمت کارشناس رسمی دادگستری به آنان پرداخت خواهد شد .


هیئت مدیره                                           تاریخ بروزرسانی : 13:08:15 - 1396/03/21


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع