اخبار / واحدهای تجاریاعضاء محترم پروژه شهرک چشمه

با سلام

      نظر به اینکه بر اساس مصوبات مجمع عمومی سالیانه سال 1395 مقرر گردید تعاونی جهت تامین نقدینگی لازم پیش بینی شده برای اتمام عملیات اجرائی پروژه در دست احداث نسبت به فروش واحدهای تجاری دو برج اقدام نماید بدینوسیله به اطلاع متقاضیان خرید واحدهای تجاری میرساند در صورت تمایل از تاریخ این اطلاعیه ظرف 20 روز جهت خرید به دفتر تعاونی مراجعه نماید :

توضیحاً اعلام می نماید با توجه به بررسی های انجام گرفته قیمت هر متر مربع مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال ( چهارده میلیون تومان ) با متراژهای به شرح زیر میباشند با شرایط 40 % در زمان قرارداد و مابقی در شش قسط .

 


برج آسمان ( جنوبی )


1.        مساحت 35/16 مترمربع

2.       مساحت 45/73 مترمربع

3.      مساحت 39/40 مترمربع

4.       مساحت 20/80 مترمربع

5.      مساحت 21/85 مترمربع

6.       مساحت 25/63 مترمربعبرج آفتاب ( شمالی )


1.        مساحت 29/81 مترمربع

2.       مساحت 25/26 مترمربع

3.      مساحت 21/93 مترمربع

4.       مساحت 25/73 مترمربع
برج آسمان


موقعیت مغازه های برج آسمان :
متراژهای مغازه های برج آسمان :برج آفتاب

موقعیت مغازه های برج آفتاب :متراژهای مغازه های برج آفتاب:

تاریخ بروزرسانی : 10:39:45 - 1396/03/30


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع