اعضای هیئت مدیره


موقعیت فعلی شما : اعضای هیئت مدیره

             


منوچهرحافظی پور
        مدیرعامل و عضو هیئت مدیره       
                                                                        
                    
         محسن عسگری بشکانی                                                محمد جعفر شیخ گرمچی
                                 رئیس هیئت مدیره                                  نایب رئیس - مسئول سهامداران - سرپرست پروژه

                  
                                                                                                                                    

                                                کورش شاکری                                                            جواد بیرام زاده                                                   
                                                عضو هیئت مدیره                                                     عضو هیئت مدیره - منشی                                           
                                                                        
                                                                            
                                                                                  
 
                                                                     
        
                    احمد حیدریان                                                               محمدرضا وحید کیسمی
                بازرس                                                                          بازرس